Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TO BE BY ANNELI COACHING & THERAPY

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

  1. To Be by Anneli coaching & therapy: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd in Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer XXXXXXXX.
  2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie To Be by Anneli coaching & therapy een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Overeenkomst: iedere tussen To Be by Anneli coaching & therapy en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee To Be by Anneli coaching & therapy zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de levering van producten.
  5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen To Be by Anneli coaching & therapy en een consument wordt gesloten rechtstreeks middels het bestel- of inschrijfproces op de website www.tobebyanneli.nl of www.tobebyanneli.com
  6. Diensten/dienstverlening: de in het kader van de overeenkomst door of namens To Be by Anneli coaching & therapy te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: individuele coaching, groepscoaching, therapie sessies, lezingen, workshops, één-op-één begeleiding en groepsbegeleiding.
  7. Programma: het geheel van bijeenkomsten (met betrekking tot coaching, therapie, workshops, lezingen en begeleiding) dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Een programma kan meerdere bijeenkomsten omvatten, maar ook een enkele bijeenkomst.
  8. Bijeenkomst: elke in het kader van een programma door of namens To Be by Anneli coaching & therapy te verzorgen bijeenkomst op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
  9. Deelnemer: eenieder die in het kader van de overeenkomst deelneemt aan het overeengekomen programma, al dan niet tevens wederpartij.
  10. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per What’sApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van To Be by Anneli coaching & therapy en iedere tot stand gekomen overeenkomst of begeleidingsplan.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van To Be by Anneli coaching & therapy is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden diensten. To Be by Anneli coaching & therapy kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van To Be by Anneli coaching & therapy binden haar niet.
 3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van To Be by Anneli coaching & therapy dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van To Be by Anneli coaching & therapy door de wederpartij is aanvaard en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld, waaronder, indien van toepassing, volledige voldoening van de vooruitbetaling.
 5. To Be by Anneli coaching & therapy behoudt zich het recht voor de overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat To Be by Anneli coaching & therapy de wederpartij c.q. deelnemer geschikt heeft bevonden voor de deelname aan het betreffende programma. Indien To Be by Anneli coaching & therapy de wederpartij c.q. deelnemer niet geschikt acht voor deelname, zal To Be by Anneli coaching & therapy daarvan gemotiveerd mededeling doen aan de wederpartij en maakt de wederpartij ten hoogste aanspraak op kwijtschelding of restitutie van de overeengekomen prijs voor nog niet gevolgde sessies. De prijs voor wel gevolgde sessies blijft onverkort verschuldigd.
 6. Indien de wederpartij de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de overeenkomst overlaat aan een of meerdere derden, is de wederpartij jegens To Be by Anneli coaching & therapy aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN PROGRAMMA’S & BIJEENKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Indien bij totstandkoming van de overeenkomst nog niet is vastgesteld wanneer een programma of bijeenkomst wordt verzorgd, geschiedt de vaststelling daarvan op basis van nader onderling overleg tussen partijen.
 2. De wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door To Be by Anneli coaching & therapy voorgeschreven wijze, aan To Be by Anneli coaching & therapy verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan To Be by Anneli coaching & therapy verstrekte informatie.
 3. Voorts dient de wederpartij To Be by Anneli coaching & therapy steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. Uitvoering van de diensten geschiedt op locatie van To Be by Anneli coaching & therapy dan wel een andere door haar aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat uitvoering aan het programma wordt gegeven op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, staat de wederpartij ervoor in dat op die locatie een ruimte beschikbaar is die geschikt is voor het verzorgen van het betreffende programma en de door To Be by Anneli coaching & therapy tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van alle op die locatie door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 5. To Be by Anneli coaching & therapy verleent de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. To Be by Anneli coaching & therapy verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; To Be by Anneli coaching & therapy kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.         

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

  To Be by Anneli coaching & therapy spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen na te komen. Behoudens voor zover ten aanzien van de uitvoering van programma’s en bijeenkomsten de data en tijden redelijkerwijs als vaststaand mogen worden beschouwd, zijn alle door To Be by Anneli coaching & therapy vermelde en/of overeengekomen uitvoeringstermijnen, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van To Be by Anneli coaching & therapy treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij To Be by Anneli coaching & therapy schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen To Be by Anneli coaching & therapy de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BIJEENKOMSTEN DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. De annuleringsvoorwaarden van dit artikel laten het bepaalde in artikel 4 onverlet. Voorts gelden de annuleringsvoorwaarden van dit artikel niet voor opleidingen. Voor opleidingen vindt het bepaalde in artikel 9 toepassing.
 2. De wederpartij kan de deelname aan een bijeenkomst kosteloos annuleren tot 48 uur vóór aanvang daarvan. Indien annulering plaatsvindt tussen 48 en 24 uur vóór aanvang van de bijeenkomst, is de wederpartij 50% van de voor de bijeenkomst geldende prijs verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt binnen 24 uur vóór aanvang van de bijeenkomst, vindt geen kwijtschelding of restitutie plaats.
 3. Annulering dient per e-mail (info@tobebyanneli.nl of info@tobebyanneli.com) te geschieden. Het tijdstip waarop de annuleringsverklaring van de wederpartij To Be by Anneli coaching & therapy heeft bereikt, geldt als tijdstip van annulering.
 4. Eventuele verplaatsing van een bijeenkomst, dan wel verplaatsing van de deelname daaraan, op verzoek van de wederpartij, geldt als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, waarbij de annuleringsregeling van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt, tenzij To Be by Anneli coaching & therapy beslist daarvan in het voordeel van de wederpartij af te wijken. To Be by Anneli coaching & therapy kan een verzoek van de wederpartij tot verplaatsing afwijzen, maar zal haar instemming niet op onredelijke gronden achterwege laten.

ARTIKEL 10. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN PROGRAMMA’S EN BIJEENKOMSTEN DOOR TO BE BY ANNELI COACHING & THERAPY

 1. To Be by Anneli coaching & therapy behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een programma of bijeenkomst te annuleren. Waar mogelijk zal To Be by Anneli coaching & therapy de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan To Be by Anneli coaching & therapy een of meerdere bijeenkomsten wat betreft datum en/of tijd verplaatsen.
 2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet To Be by Anneli coaching & therapy daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. In geval van verplaatsing kan de wederpartij de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de verplaatsing betrekking heeft, slechts annuleren indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum en/of tijd, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij dan wel deelnemer kan worden gevergd. Van de wederpartij c.q. deelnemers mag in beginsel worden verlangd dat zij medewerking verleent/verlenen aan de vaststelling van een alternatieve datum en/of tijd.
 3. Voor door To Be by Anneli coaching & therapy in verband met een eventuele annulering door To Be by Anneli coaching & therapy als bedoeld in lid 1 of annulering door de wederpartij als bedoeld in lid 2, reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten c.q. nog te genieten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. To Be by Anneli coaching & therapy is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst To Be by Anneli coaching & therapy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door To Be by Anneli coaching & therapy in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is To Be by Anneli coaching & therapy gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan To Be by Anneli coaching & therapy verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die To Be by Anneli coaching & therapy ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien To Be by Anneli coaching & therapy de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | BETALINGEN

 1. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door To Be by Anneli coaching & therapy voorgeschreven wijze, binnen de door To Be by Anneli coaching & therapy op de factuur vermelde of anderszins aangezegde termijn. Zo is To Be by Annali coaching & therapy gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de wederpartij te vorderen.
 2. In geval van vooruitbetaling is To Be by Anneli coaching & therapy niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de door de wederpartij verschuldigde betaling volledig door To Be by Anneli coaching & therapy is ontvangen.
 3. To Be by Anneli coaching & therapy is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Deelname aan een programma is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de wederpartij c.q. deelnemer. To Be by Anneli coaching & therapy is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. To Be by Anneli coaching & therapy is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan in verband met de inhoud van de door of namens To Be by Anneli coaching & therapy verstrekte documentatie, adviezen dan wel aanbevelingen. Voorts draagt To Be by Anneli coaching & therapy geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van de deelnemer naar aanleiding van middels een programma door hem opgedane kennis en vaardigheden.
 2. To Be by Anneli coaching & therapy is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij of deelnemer.
 3. To Be by Anneli coaching & therapy is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp To Be by Anneli coaching & therapy bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 4. To Be by Anneli coaching & therapy is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij of deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. To Be by Anneli coaching & therapy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. To Be by Anneli coaching & therapy kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7 van dit artikel, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van To Be by Anneli coaching & therapy in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 6. De aansprakelijkheid van To Be by Anneli coaching & therapy is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van To Be by Anneli coaching & therapy betrekking heeft. Indien de schade waarvoor To Be by Anneli coaching & therapy aansprakelijk is, in vergelijking met de factuurwaarde van de overeenkomst excessief is en gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van To Be by Anneli Coaching & Therapy, is de aansprakelijkheid van To Be by Anneli coaching & therapy beperkt tot het bedrag dat de betreffende verzekeraar in het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert, aangevuld met het eventuele eigen risico van To Be by Anneli coaching & therapy dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. De wederpartij vrijwaart To Be by Anneli coaching & therapy van eventuele aanspraken van derden (waaronder deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan To Be by Anneli coaching & therapy toerekenbaar is.
 8. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens To Be by Anneli coaching & therapy verjaren door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van To Be by Anneli coaching & therapy.

ARTIKEL 18. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door of namens To Be by Anneli coaching & therapy dienen schriftelijk bij To Be by Anneli coaching & therapy te worden ingediend. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener van de klacht een reactie per e-mail, mits de klacht per e-mail is ingediend, dan wel het e-mailadres van de betreffende persoon anderszins bij To Be by Anneli coaching & therapy bekend is. De ontvangst van klachten per post waarbij het e-mailadres van de afzender niet bekend is, hoeft To Be by Anneli coaching & therapy niet te bevestigen.
 2. Bij To Be by Anneli coaching & therapy ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de indiener de inhoudelijke afhandeling van de klacht kan verwachten.
 3. To Be by Anneli coaching & therapy garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht. Zonder voorafgaande instemming van de indiener worden klachten niet aan derden buiten de organisatie van To Be by Anneli coaching & therapy beschikbaar gesteld, tenzij de klacht betrekking heeft op een derde die in het kader van de overeenkomst door To Be by Anneli coaching & therapy is aangewezen voor de uitvoering daarvan.
 4. Klachten worden niet langer door To Be by Anneli coaching & therapy bewaard dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. To Be by Anneli coaching & therapy legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om klachten en andere persoonsgegevens van de indiener te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

ARTIKEL 19. | PRIVACY

 1. De aan To Be by Anneli coaching & therapy verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de vastlegging en uitvoering van de overeenkomst, dan wel dient te geschieden op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel.
 2. De wederpartij, alsook deelnemers dienen al hetgeen tijdens bijeenkomsten wordt ingebracht door mededeelnemers, To Be by Anneli coaching & therapy of de door haar aangewezen derden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen. Deze informatie mag, behoudens normale toepassing van het geleerde in de praktijk, niet worden gedeeld met derden. Slechts op deze manier kan een open uitwisseling van informatie tijdens bijeenkomsten gegarandeerd worden, waarbij de privacy van eventuele mededeelnemers, To Be by Anneli coaching & therapy en de eventueel door haar aangewezen derden volledig wordt gerespecteerd.

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. To Be by Anneli coaching & therapy en de eventueel door haar voor de dienstverlening ingeschakelde derden behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de inhoud van de door hen samengestelde inhoud van programma’s en bijeenkomsten, de door hen gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook de door hen ter beschikking gestelde zaken, waaronder mede begrepen (workshop- of coaching)materialen en overige, in welke vorm dan ook, verstrekte informatie.
 2. De wederpartij c.q. deelnemers zullen de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hen beschikbaar zijn gesteld c.q. hen ter kennis zijn gekomen in het kader van de overeenkomst.
 3. Het is de wederpartij c.q. deelnemers nimmer toegestaan om enige wijziging aan te brengen in aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom van To Be by Anneli coaching & therapy of derden.
 4. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens bijeenkomsten is niet toegestaan, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande schriftelijke instemming van To Be by Anneli coaching & therapy. Opnamen als hier bedoeld, gemaakt na voorafgaande schriftelijke instemming van To Be by Anneli coaching & therapy, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel zoals schriftelijk door To Be by Anneli coaching & therapy is vermeld of bevestigd.
 5. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die To Be by Anneli coaching & therapy en/of de eventueel door haar voor de dienstverlening ingeschakelde derden, dientengevolge lijden. Voorts zijn laatstbedoelden gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

 1. To Be by Anneli coaching & therapy is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. De bevoegde rechter in geschillen is de Nederlandse rechter, in eerste aanleg de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van To Be by Anneli coaching & therapy aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Locatie

Momenteel werk ik alleen online voor NL – USA

 

Maak een Afspraak

Face – to – face
Online

Werkdagen

maandag – vrijdag: 09.00 – 15.00
Op zaterdagen of in de avonden in overleg